SVP - Správna výrobná prax

Je to súbor potrebných dokumentov na zachovanie bezpečnosti a nezávadnosti potravín.

Dokumentácia HACCP

HACCP obsahuje kritické kontrolné body, kde sú zabezpečené fyzikálne, chemicke a biologicke nebezpečenstvá.

Sanitačný poriadok

Je súčasťou SVP a popisuje hygienu kontrolných bodov ako aj prevádzkovú či osobnú hygienu.

Prevádzkový poriadok

Je súčasťou SVP a popisuje materiálne zabezpečenie podniku ako aj otváracie hodiny a podobne.

Evidencia

Evidenčné formuláre sú súčasťou HACCP
v ktorých sa denne zapisujú údaje
s kontrolných bodov napríklad teploty.

Dokumentácia SVP a HACCP

Obsahuje SVP, HACCP, Sanitačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Evidencie a iné podklady pre hygienu.

100%

Spokojný klienti

83

Naše projekty

100%

Spolahlivosť

100%

Certifikovaná kvalita

Digitálny súbor pdf

SVP a HACCP obdržíte elektronicky cez e-mail a len si ho vytlačíte a dáte zviazať.

Tlačená papierová forma

SVP a HACCP v tlačenej papierovej forme sa odosielá klientovi poštou.

Kombinovaná forma

SVP a HACCP obdržíte elektronicky cez e-mail a v tlačenej papierovej forme sa odosielá klientovi poštou.

services

História HACCP

HACCP bolo vytvorené pôvodne ako kontrolný mechanizmus nezávadnosti potravím pre kozmonautov s NASA.

services

Naše služby

Tvoríme všetkú SVP a HACCP pre potravinárske podniky. Aj s prílohami. Na základe objednávky klienta.

services

Náša SVP a HACCP

Je tvorená skúseními odborníkmi s hygieny potravín. S viac ročnou praxou a skúsenosťami
v tvorbe SVP a HACCP.

Potravinárska legislatíva

Potravinárske zákony. Fyzikálne, chemické a biologické hygienické požiadavky.

Európska legislatíva

Zákony európskej legislatívy ohľadne potravinárstva.

Potravinársky kódex

Vychádza s potravinového kódexu PK Slovenskej republiky.

Všeobecné požiadavky

Popisujú hygienické požiadavky na mrazené a lahôdkové výrobky a podobne.

Požiadavky na komoditu

Opisujú konkrétne hygienické požiadavky na danú komoditu.

Požiadavky na stavby...

Hygienické požiadavky na obali a požiadavky na priestory a podobne.

SVP a HACCP Vám vytvoríme kompletnú pre začatie podnikania v potravinárstve.

  • SVP - Správna výrobná prax
  • HACCP
  • Sanitačný poriadok
  • Prevádzkový poriadok
  • Evidencia
  • Krízový plán a podobne
  • Respektívne SHP - Správna hygienická prax

História

Naše služby

SVP - Správna výrobná prax

Tvorba kompletnej dokumentácie SVP.

HACCP

Tvorba kompletnej dokumentácie HACCP.

Sanitačný poriadok

Tvorba kompletného sanitačného poriadku.

Prevádzkový poriadok

Tvorba kompletného prevádzkového poriadku.

Evidencia

Dodanie kompletnej evidencie.

SHP - Správna hygienická prax

Tvorba kompletnej dokumentácie SHP a HACCP.

Najčastejšie otázky

Dokumentácia správnej výrobnej praxe je uplatňovaná na základe výnosu
v MP SR a MZ SR číslo 557/1998-100, ktorým sa vydáva prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR v znení neskorších predpisov.
Zahŕňa nasledovné:
Pracovný postup
Technický a technologický predpis
Výrobný postup
Normy obsluhy strojov a zariadení
Hygienický režim a sanitačný program
Metrologický program
Projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín(HACCP)
Ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu.
Súčasťou HACCP plánu je aj sanitační plán a prevádzkový poriadok...

Aplikácia HACCP do produkcie potravín bola prvý krát zavedená spoločnosťou Pillsbury v spolupráci s NASA a výskumnými laboratóriami armády USA. Aplikácia systému bola na začiatku roku 1960 vypracovaná pre vesmírny program USA. Metóda HACCP zabezpečovala 100% ochranu astronautov pred kontamináciou pre nich vyrobených potravín baktériami , vírusovými a inými patogénmi , toxínmi , chemickými a fyzikálnymi rizikami , ktoré mohli spôsobiť ich ochorenie alebo poškodenie zdravia. Metóda HACCP bola vypracovaná na testovanie bezpečnosti potravín. Neskôr bola prijatá pre všetky potravinárske podniky , obchody poskytujúce potraviny a pre všetkých , ktorý manipulujú s potravinami v rámci svojho zamestnania. Systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP zisťuje špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín a stanovujú sa preventívne opatrenia na ich ovládanie. Tento systém sa skladá z dokumentácie:
1. Z analýzy nebezpečenstva výroby výrobku a určenia možných rizík vo všetkých stupňoch technologického procesu jeho výroby od získania surovín cez technologický postup výroby , balenie , uskladnenie , distribúciu a podávania pokrmov. Na základe všetkých biologických , mikrobiologických , chemických a fyzikálnych rizík definuje preventívnych opatrení na zamedzenie ich výskytu.
2. Z grafického znázornenia technologického procesu , materiálového toku a s popisom každého kroku technologického postupu.
3. Z určenia miest , krokov alebo operácií technologického postupu ako kritické kontrolné body CCP ovládateľné a ochraňujúce výrobu potravín , proti vzniku hygienických rizík.
4. Zo stanovenia kritických limitov , ktorých neprekročenie v každom kritickom kontrolnom bode CCP zabezpečí ochranu vyrábanej potraviny proti rizikovým situáciám.
5. Z určenie sledovacieho a meracieho systému riadiacich a ochranných opatrení v kritických kontrolných bodoch CCP.
6. Z určenia nápravných opatrení zameranie na odstránenie pozorovaných odchýlok od kritických limitov v kritických kontrolných bodoch CCP technologického procesu.
7. Z určenia spôsobu vedenia dokumentácie zistených údajov rizík a nápravných opatrení.
8. Z určenie systému kontroly účinnosti zavedeného systému , postupov na skúmanie laboratórnej kontroly v kritických kontrolných bodoch CCP a výrobkov.
9. Na potvrdenie dodržania kontrolného a riadiaceho systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP.

Evidencia záznamov teploty, sanitácie a podobne.

Kritický kontrolný bod CCP je priestor , miesto , krok alebo postup , ktorý možno kontrolovať alebo ovládať a v ktorom je rozhodujúcim spôsobom možné predchádzať , zabrániť a vylúčiť vznik rizika , predovšetkým hygienického rizika a ohrozenia zdravotnej neškodnosti potravín.

Neškodnosť potravín môžme zabezpečiť monitorovaním kritických kontrolných bodov CCP a pri možnosti nebezpečenstva urobiť nápravné opatrenie.

Nápravné opatrenia sú najčastejšie zmeny technologického postupu výroby pokrmu, dodržiavanie teplôt, skladovanie a iné.

1. Fyzikálné: úlomky kovov, plastov..., špina-pôda a podobne
2. Chemické: zostatok čistiacích prostriedkov a podobne
3. Biologické: hmyz, hlodavce a podobne
4. Mikrobiologické: baktérie, vírusi a podobne

Čo hovoria klienti

Kontaktný formulár

Akadémia IT a Manažmentu

Francisciho 628/1, 979 01 Rimavská Sobota

E-mail: kornel.kuvik@post.sk

Mobil: 0903065229

Web: http://tvorbahaccp.wz.sk